Maternal Herbal

Health Concerns Maternal Herbal - herbal supplement

Product Type

herbal supplement

Packaging Size

90.0 Tablet(s)

Serving Size

2.0 Tablet(s)

Ingredients

proprietary blend750.0mg

Description

Made in the U.S.A.

Formulation

Pin Yin: Ji Lin Shen, Rou Cong Rong, Shu Di Huang, Dang Gui, Nu Zhen Zi, Fu Pen Zi, Lu Jiao Jiao, Ba Ji Tian, Suo Yang, Fu Shen, Chuan Xiong, Du Zhong, Yin Yang Huo, Wu Zhu Yu, Rou Gui, Chuan Jiao. Dr. Fung's Ligustrum

Precautions

Notice: This product is not intended for use by pregnant women.

Related Products