Osteoherbal

Health Concerns Osteoherbal - dr fungs lu jin herbal supplement

Product Type

dr fungs lu jin herbal supplement

Packaging Size

90.0 Tablet(s)
90.0 Tablet(s)

Serving Size

3.0 Tablet(s)

Ingredients

ardisia gigantifolia--
chaenomelis--
cinnamon--
cistanche salsa--
codonopsis--
deer antler--
evodia--
gui jiao--
licorice--
ligusticum--
proprietary blend750.0mg
red peony--
rehmannia--
spatholobus--
tang kuei--
tortoise shell--

Description

Formulation

Pin Yin: Lu Jia, Gui Jiao, Rou Cong Rong, Shu Di Huang, Gui Ban, Ji Xue Teng, Zou Ma Tai, Gui Zhi, Chuan Xiong, Chi Shao, Mu Gua, Wu Zhu Yu, Dang Shen, Dang Gui, Gan Cao.

Precautions

Notice: This product is not intended for use by pregnant women.

Related Products