Skin Balance

Health Concerns Skin Balance - dr fungs herbal supplement

Product Type

dr fungs herbal supplement

Packaging Size

90.0 Tablet(s)
90.0 Tablet(s)

Serving Size

3.0 Tablet(s)

Ingredients

barbat skullcap--
bupleurum--
carthamus--
coptis--
gentiana--
lonicera--
lysimachia--
oldenlandia--
proprietary blend2250.0mg
rehmannia--
rhubarb--
senna--
siler--
tang kuei--
viola--

Description

Made in the U.S.A. Pin Yin: Ban Zhi Lian, Bai Hua She She Cao, Long Dan Cao, Sheng Di Huang, Zi Hua Di Ding, Fang Feng, Jin Yin Hua, Jin Qian Cao, Huang Lian, Dang Gui, Chai Hu, Hong Hua, Fan Xie Ye, Da Huang.

Formulation

Precautions

Notice: Do not use this product if you have or develop diarrhea, loose stools, or abdominal pain. This product is not intended for use by pregnant women.

Related Products