Source QI

Health Concerns Source QI - sheng qi shi zang herbal supplement

Product Type

sheng qi shi zang herbal supplement

Packaging Size

270.0 Tablet(s)
270.0 Tablet(s)

Serving Size

4.0 Tablet(s)

Ingredients

ailanthus cortex--
baked astragalus--
baked licorice--
barley shen qu extract--
charcoaled ginger--
cimicifuga--
dioscorea--
euryale--
fried bupleurum--
lotus--
nutmeg--
poria sclerotium--
proprietary blend3000.0mg
red atractylodes--
white atractylodes--
white ginseng--

Description

Made in the U.S.A. Pin Yin: Chun Bai Pi, Huang Qi, Bai Ren Shen, Bai Zhu, Cang Zhu, Fu Ling, Shan Yao, Lian Zi, Qian Shi, Sheng Ma, Chai Hu, Gan Jiang, Rou Dou Kou, Zhi Gan Cao, Shen Qu.

Formulation

Precautions

Notice: This product is not intended for use by pregnant women.

Related Products