Shen-Gem

Health Concerns Shen-Gem - modified gui pi wan herbal supplement

Product Type

modified gui pi wan herbal supplement

Packaging Size

90.0 Tablet(s)
90.0 Tablet(s)

Serving Size

3.0 Tablet(s)

Ingredients

amber--
astragalus--
cardamon--
ginger--
ginseng--
licorice--
longan--
polygala--
poria sclerotium--
proprietary blend2250.0mg
salvia--
tang kuei--
vladimiria souliei--
white atractylodes--
zizyphus--

Description

Pin Yin: Ren Shen, Fu Ling, Bai Zhu, Suan Zao Ren, Huang Qi, Dang Gui, Dan Shen, Hu Po, Yuan Zhi, Long Yan Rou, Mu Xiang, Gan Jiang, Gan Cao, Sha Ren. Made in the U.S.A.

Formulation

Precautions

Notice: This product is not intended for use by pregnant women.

Related Products